طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه جدید اعمال میدان مغناطیسی به بذر محصولات کشاورزی - مطالعه موردی بذر پیاز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استفاده از روش های غیرشیمیایی یکی از راهکارهای بهبود جوانه زنی بذر به شمار می رود. به منظور بررسی اثر اعمال میدان مغناطیسی بر شاخص های جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه پیاز، یک سامانه ی میدان مغناطیسی چهار قطبی طراحی و ساخته شد و با سامانه دوقطبی مورد مقایسه قرار گرفت. در سامانه چهارقطبی، هر یک از چهار کلاف سیم پیچ شامل سه لایه سیم پیچ و یک هسته فلزی است که هسته قابلیت حرکت در درون سیم پیچ را دارد. این قابلیت باعث تغییر شدت میدان مغناطیسی، علاوه بر تغییر از طریق تغییر جریان ورودی، خواهد شد. دو آزمایش مستقل با دو سامانه ی میدان مغناطیسی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل نوع سامانه (دو قطبی و چهار قطبی)، شدت میدان مغناطیسی (75، 150، 300 و 600 میکروتسلا) و مدت زمان اعمال میدان (15، 30، 60 و 120 دقیقه) بود. شاخص های مورد بررسی عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی، شاخص بنیه، طول ساقه چه، طول ریشه چه، وزن تر ساقه چه، وزن تر ریشه چه، وزن تر گیاهچه، وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه. به طور کلی نتایج نشان داد که میدان مغناطیسی بر روی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه پیاز تاثیر معنی دار داشته و سامانه چهارقطبی نبست به سامانه دوقطبی در بیشتر شاخص های مورد مطالعه عملکرد بهتری داشته است. در مورد غالب صفات (به جز وزن)، افزایش شدت میدان، منجر به کاهش صفات شد. سیستم چهارقطبی که میدان مغناطیسی 600 میکروتسلایی را به مدت 15 دقیقه به بذر اعمال کرد، باعث افزایش 63 درصدی وزن گیاهچه گردید. غالب صفات جوانه زنی تحت تاثیر مدت زمان اعمال میدان به بذر قرار نگرفتند. به هرحال بررسی های بیشتر در خصوص مدت زمان اعمال میدان نسبت به زمان اعمال شده در این مطالعه ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2101953 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!