حفظ مشتری در صنعت گردشگری پزشکی: تبیین روابط بین کیفیت، رضایت، اعتماد و قیمت منطقی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

باوجود رشد فوق‌العاده گردشگری پزشکی در سال‎های اخیر، اطلاعات کمی در مورد نقش کیفیت، رضایت و اعتماد در تبیین رفتار پس از خرید بیماران بین‌المللی وجود دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، به بررسی و مطالعه این متغیرها پرداخته شده است.

مواد و روش ها

این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از نوع پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه بیماران خارج از مرزهای کشور بیمارستان های منتخب فعال در حوزه گردشگری پزشکی در مشهد (رضوی، قائم(عج)، آریا و بنت الهدی) بوده و نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام شده است. روایی پرسشنامه با روایی محتوا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ(956/0) تایید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده های پرسشنامه با استفاده از رگرسیون دومتغیره و چندمتغیره و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SPSS و AMOS و براساس اطلاعات آماری 174 بیمار بین‌المللی انجام گرفت.

یافته ها

نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت پزشکی و کیفیت خدمات، رضایت بیماران، اعتماد به کارکنان و اعتماد به کلینیک پزشکی، بر انگیزه برای مراجعه بعدی بیماران و انگیزه برای سفر بعدی به مراکز پزشکی شهر مشهد جهت مراقبت‌های پزشکی تاثیر مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین، قیمت منطقی در روابط فوق نقش تعدیل‌گر ایفا می کند.

نتیجه گیری

نقش متغیرهای آزمون شده مخصوصا قیمت منطقی خدمات سلامت بر مراجعه مجدد بیماران بین المللی دارای اهمیت است و لذا مستلزم همکاری کلیه متولیان بخش سلامت اعم از پرستاران، پزشکان و مدیران در لحاظ کردن این موارد برای شکوفایی صنعت گردشگری و توسعه کشور می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102023 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.