چالش ها و راهکارهای اجرای پزشک خانواده روستایی درایران: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

پزشک خانواده ی روستایی از اصلاحات راهبردی در نظام سلامت ایران است که با هدف بهبود برخورداری مردم از خدمات سلامت از سال 1384 به اجرا درآمده است و علیرغم نقش محوری در برنامه های نظام سلامت تا به امروز طبق سیاست گذاری‌های اولیه پیش نرفته است فلذا در این مطالعه در نظر داریم چالش های موجود پزشک خانواده روستایی را شناسایی کرده راهکارهایی برای رفع آنها ارائه کنیم.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر در قلمرو مطالعات کیفی می باشد که با استفاده از مصاحبه و مرورمستندات انجام شده است نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و انتخاب اسناد با روش نظام مند صورت گرفته است. مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته عمیق با 26 نفر از افراد مطلع کلیدی انجام شد. داده‌ها با استفاده ازنرم افزارMAXQDA به روش محتوای‌قیاسی تحلیل شد.

یافته ها

با گذشت بیش از یک دهه از اجرای پزشک خانواده هنوز این برنامه با یک سری چالش‌های اساسی در حوزه‌های رهبری و حکمرانی، تامین مالی، عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات، آموزش و فرهنگ رسانی، رفتار گیرندگان‌خدمات و نظارت و ارزیابی مواجه می باشد که بیشترین چالش های برنامه به حوزه رهبری و حکمرانی از قبیل کم رنگ بودن نقش بخش خصوصی در ارایه خدمات، عدم توجیه مقامات سیاسی و مردم نسبت به برنامه و عدم پیش بینی زیرساخت های مورد نیاز برنامه و... مربوط می شود.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت و نقش کلیدی پزشک خانواده در حوزه سلامت و تکمیل خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه (PHC)، خصوصا نقش موثر در دستیابی به پوشش همگانی سلامت (UHC)، بایستی با برنامه ریزی های اصولی مداخلات متناسب و عملی برای رفع موانع موجود و ارتقای برنامه پزشک خانواده طراحی و اجرا گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102028 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.