تصورات یادگیری و عادت های مطالعه: مقایسه دیدگاه دانشجویان استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پیام:
چکیده:

تصورات یادگیری و روش های مطالعه دانشجویان در یادگیری و پیشرفت تحصیلی آن ها و سرانجام سرنوشت شغلی آن ها نقش اساسی دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تصورات یادگیری و عادت های مطالعه در دانشجویان با استعدادهای درخشان و سایر دانشجویان علوم پزشکی کرمان در سال 1396 انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی مقایسه ای 508 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان شرکت داشتند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های تصورات یادگیری و عادت های مطالعه استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18، شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون تی مستقل آنالیز شدند. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد در مقایسه تصورات یادگیری بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری وجود داشته است (001/0=P) به طوری که تصورات یادگیری در دانشجویان استعداد درخشان بالاتر از سایر دانشجویان بوده است. در عادات مطالعه، در برخی ابعاد اختلاف آماری معناداری وجود داشته است (05/0>p). با توجه به یافته های به دست آمده ارزیابی تصورات یادگیری و عادات مطالعه در ابتدای ورود به دانشگاه برای کلیه دانشجویان می تواند کمک کننده باشد و مداخلاتی را جهت تعدیل و یا ارتقای تصورات یادگیری و عادات مطالعه کلیه دانشجویان صورت گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102236 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.