تحلیل تصادفات جاده ای با رویکرد اقلیمی در محور بندرعباس - سیرجان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
زمینه و هدف

حمل ونقل جاده ای در کشور ما رایج ترین و در دسترس ترین روش جابه جایی کالا و مسافر می باشد. وسایل نقلیه موتوری در حمل ونقل جاده ای، انقلابی ایجاد نموده و منافع زیادی برای جامعه انسانی به ارمغان آورده اند؛ اما متاسفانه این منافع با تلفات انسانی زیادی در جاده ها همراه شده اند. تصادفات جاده ای درنتیجه ترکیبی از عوامل مختلف محیطی، رفتاری و فناورانه روی می دهند. در سال های اخیر، نقش شرایط جوی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصادفات جاده ای، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده و مطالعات زیادی در این زمینه به انجام رسیده است.

روش

در پژوهش پیش رو، تاثیر برخی از مولفه های اقلیمی بر تصادفات جاده ای در یکی از محورهای کشور (محور بندرعباس - سیرجان) موردبررسی قرار گرفته است. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مربوط به تصادفات رخ داده در محور مذکور برای سال های 1393 و داده های روزانه اقلیمی در دوره زمانی یادشده با استفاده از روش آماری تحلیل همبستگی اسپیرمن موردبررسی قرار گرفت. بدین جهت مولفه های اقلیمی دما، یخ بندان، برف، باران، ابرناکی، بارش، دید افقی، رطوبت نسبی و ساعات آفتابی به عنوان متغیر مستقل و تصادفات رخ داده در محدوده مطالعاتی به عنوان متغیر وابسته انتخاب شدند.

یافته ها

 پس از تجزیه وتحلیل داده ها مشخص شد که مولفه اقلیمی دما، بیشترین تاثیر را بر تصادفات در محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین مشخص گردید که بیشترین تعداد تصادفات در شرایط هوای آفتابی و دمای بیش از 25 درجه اتفاق افتاده اند. در پایان نیز نقشه های پهنه بندی جاده ازلحاظ میزان خطر تصادف در هریک از شرایط مختلف آب وهوایی برای محور موردمطالعه ترسیم شد.

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

 برخلاف مناطق سرد و خشک در ایران که شرایط برف و یخ بندان موثرترین عامل در تصادفات است، در مناطق خشک و گرم به ویژه در جنوب کشور، عنصر اقلیمی دما عامل اصلی تصادفات است. براین اساس، پیشنهاد می شود با احداث ایستگاه هواشناسی جاده ای در محور فوق، نسبت به رصد لحظه به لحظه شرایط دمایی در شرایط گرم آب وهوایی مبادرت شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102446 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!