پیش بینی تصادفات درون شهری با استفاده از مدل های رگرسیونی خطی و چندگانه (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

در این پژوهش به پیش بینی تصادفات درون شهری در استان کرمانشاه با مدل های رگرسیونی خطی ساده و نیز همبستگی بین متغیرها در مدل رگرسیون خطی چندگانه پرداخته شده است. ضرورت انجام این پژوهش، این است که به ارائه مدلی کلی برای پیش بینی تصادفات درون شهری در هر استان پرداخته شود که برای برنامه ریزی های منطقه ای در هر استان در بخش تصادفات نیاز است. روش پژوهش در این مقاله به صورت تحلیلی می باشد که با استفاده از داده های دریافت شده از اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به تحلیل مبحث و موضوع موردنظر پرداخت شده است. هدف از این پژوهش، پیش بینی تعداد کل تصادفات، تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی با توجه به آمار و متغیرهای موجود در استان کرمانشاه است. متغیرهای موجود در این پژوهش و یا متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی شامل تعداد کل تصادفات، تعداد تصادفات خسارتی، جرحی و فوتی، تعداد تصادفات در هوای آفتابی، ابری و بارندگی و تعداد وسایل سواری مقصر در تصادفات درون شهری (استان کرمانشاه) به صورت ماهانه طی 4 سال آماری از 1383 تا 1386 می باشد. در پژوهش حاضر برای انجام محاسبات از نرم افزار Spss نسخه 16 و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تعداد کل تصادفات درون شهری در استان کرمانشاه به طور متوسط در هر ماه 6/478 تصادف و تعداد تصادفات خسارتی درون شهری در استان کرمانشاه به طور متوسط در هر ماه 53/466 و تعداد تصادفات جرحی درون شهری به طور متوسط در هر ماه 37/67 و تعداد تصادفات فوتی درون شهری به طور متوسط در هر ماه 63/2 پیش بینی شده است. و همبستگی به دست آمده بین متغیرها نشان می دهد که همبستگی بین متغیرهای تعداد کل تصادفات با تعداد تصادفات خسارتی برابر با 941/0 و با متغیر تعداد تصادفات جرحی 603/0 و با متغیر تعداد تصادفات در هوای آفتابی برابر با 660/0 است که یک همبستگی قوی مثبت می باشد و افزایش هرکدام باعث افزایش تعداد کل تصادفات می شود

زبان:
فارسی
صفحات:
89 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102448 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!