عوامل موثر در رعایت هنجارهای ترافیکی رانندگان (مطالعه موردی شهرستان اسلام شهر)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
زمینه و هدف

رعایت نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی به وسیله رانندگان به عنوان یک رفتار انحرافی، یکی از اصلی ترین علل بروز بی نظمی در ترافیک شهری است. عوامل گوناگونی همچون وضعیت اقتصادی، شرایط اجتماعی و فرهنگی می تواند در رفتار انحرافی شهروندان در رعایت قوانین و هنجارهای ترافیکی تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص رعایت هنجارهای ترافیکی است.

روش

روش این پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، رانندگان شهرستان اسلامشهر می باشند. اطلاعات موردنظر در زمینه متغیرهای وابسته و مستقل از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است و حجم نمونه موردبررسی با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر به دست آمد. روایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، 803/0 به دست آمده است. در پردازش و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Excell و Spss و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است.

یافته ها

 نتایج به دست آمده بیانگر همبستگی بالا و مثبت بین متغیر اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی با رعایت هنجارهای ترافیکی می باشد و سه متغیر قادر به تبیین 6/72 درصد واریانس رفتارهای ترافیکی بهنجار رانندگان هستند.

نتیجه گیری

 عوامل متعددی در پیدایش رفتارهای ناهنجار و آسیب زا موثر هستند که فرد مرتکب شونده، تنها بخشی از قضیه می باشد. درواقع باید عوامل تشدیدکننده رفتار ناهنجار را اصلاح نمود و در کنار آن، نسبت به آموزش افراد دارای رفتار ناهنجار پرداخت، نه اینکه او را سرکوب کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102449 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!