بررسی علل تخلفات رانندگی در شهرستان اراک و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
امروزه حق یا ناحق، خوب یا بد، «ماشین» در مفهوم عام و خاص آن بر زندگی بشر، سایه افکنده و در کلیه شئون حیات انسانی، رخنه کرده است. تخلفات رانندگی، یکی از صور مسائل اجتماعی و یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع امروزی در بحث کنترل ترافیک درون شهری و برون شهری محسوب می شود که موجب بروز آسیب های زیادی به نهاد خانواده و جامعه می شود. هدف از این پژوهش، بررسی علل تخلفات رانندگی، بهبود وضعیت عبورومرور، تسهیل، تسریع در رفت وآمد وسایل نقلیه، کاهش تخلفات رانندگی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مشکلات ترافیکی شهر اراک می باشد. پژوهش ازلحاظ ماهیت و هدف از نوع پژوهش کاربردی است و از روش کنونی و فناوری توصیفی - تحلیلی و روش پیمایشی برای گردآوری اطلاعات و با تهیه پرسشنامه و مطالعه میدانی و مشاهده مشارکت آمیز و فنون تکمیلی مثل فنون اسنادی و کتابخانه‏ای نیز بهره گرفته شد. جامعه ‏آماری، رانندگان شهرستان اراک است که به منظور همگن سازی درصد فراوانی ها، نمونه‏گیری به طریق تصادفی و جامعه نمونه با استفاده از جدول تاکمن محاسبه و از طریق فرمول کوکران حدود 100 نفر انتخاب شده است. در این پژوهش از نظریه دورکیم، مرتن، ساترلند و والتررلکس برای تبیین گرایش به تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی و برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری دادها، از نظرات اساتید و متخصصان راهور و همچنین تعدادی از تکمیل کنندگان پرسشنامه (رانندگان) بهره گرفته شد. پرسشنامه برحسب مقیاس نگرش سنج لیکرت به 5 سطح (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم) تقسیم گردیده و از آزمون کای اسکور 2X به ترتیب به عنوان ابزار و آزمون فرضیه استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که بین همه فرضیات مطرح شده از قبیل سن (75/29 درصد سنین 35-25 سال)، جنس (92 درصد مردان)، سطح سواد و تحصیلات (26/93 درصد تا مقطع متوسطه)، ناآگاهی مردم و رانندگان (62 درصد) و عدم مشارکت اجتماعی مردم (87 درصد) به عنوان متغیرهای مستقل و تخلفات رانندگی به عنوان متغیر وابسته، رابطه مستقیم وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102495 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!