بررسی عوامل مدیریتی موثر بر ارتقای سطح ایمنی راه های استان لرستان در سال 94

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

نبود ایمنی راه ها در حوزه های مختلف می تواند خسارات و مشکلات جبران ناپذیری در جامعه به بار آورد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مدیریتی موثر بر ارتقای سطح ایمنی راه های استان لرستان است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است و حجم نمونه آماری آن تعداد 100 نفر از کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی است که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار سنجش پژوهش حاضر شامل پرسشنامه 45 سوالی به منظور ارتقای سطح ایمنی راه ها است که توسط همکاران کارشناس پلیس راهور تکمیل شده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تایید شد که مقدار آلفای پرسشنامه کارشناسان راهور 9130/0 می باشد. روایی پرسشنامه ها به وسیله روایی صوری به دست آمده است. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه پژوهشگرساخته این مطالعه در دو سطح توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است؛ از آمار توصیفی برای توصیف داده ها و از آمار استنباطی برای آزمون روابط بین متغیرها استفاده شده است که به مدد آزمون های آماری موسوم به آنالیز واریانس یک راهه و رگرسیون موردتجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. از دیدگاه جامعه آماری پژوهش بین عوامل مدیریتی شامل آموزش کاربران، کنترل و اعمال قانون، به کارگیری تجهیزات و شناسایی و رفع نقاط حادثه خیز (متغیرهای مستقل) با ارتقای سطح ایمنی راه ها (متغیر وابسته) رابطه معناداری با سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد؛ همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که متغیرهای مستقل موردمطالعه در این پژوهش در پرسشنامه کارشناسان راهور حدودا 77 درصد تاثیر بر متغیر وابسته را پوشش می دهند.

زبان:
فارسی
صفحات:
129 تا 161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102498 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!