ارائه روشی برای بازشناسی خودکار پلاک های مخدوش در فرایند حمل ونقل هوشمند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
ازجمله چالش های مهم در زمینه خواندن پلاک خودرو، وضعیت های نامناسبی همچون وجود لکه یا کثیفی هایی روی پلاک، کج شدگی پلاک و پرچ میخ در پلاک است که خواندن پلاک خودرو را دچار مشکل می کند. دودویی کردن تصویر، یکی از مراحل مهم در خواندن پلاک خودرو است و کیفیت انجام آن، کارایی کل سیستم تشخیص پلاک خودرو را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از خطاهای موجود در خواندن پلاک خودرو به دلیل خطاهای مرحله دودویی کردن تصویر به وجود می آیند. باوجوداینکه روش های آستانه یابی متنوعی پیشنهاد شده است، این روش ها برای دودویی کردن تصاویر پلاک های مختشش خودرو فاقد کارایی لازم هستند و دودویی کردن این نوع تصاویر، یکی از چالش های بزرگ در زمینه خواندن پلاک های مختشش خودرو است. در این مقاله سعی بر این است که با تلفیقی از روش های اتسو و نایبلک به عنوان دو روش مناسب در حوزه دودویی سازی تصویر، روشی ارائه شود که نتیجه آن از هریک از دو روش بهتر بوده و درمجموع، تصویر دودویی با کیفیت مناسب تری حاصل گردد. روش پیشنهادی روی 100 تصویر پلاک کثیف خودرو که با دوربین 15/3 مگاپیکسل و 2048x1536 پیکسل تهیه گشته، اجرا شده و در آخر، کیفیت تصاویر روش های موجود و روش ارائه شده به صورت کیفی موردارزیابی قرار گرفته است
زبان:
فارسی
صفحات:
163 تا 181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102499 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!