بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در سگ های خانگی و پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعه

بردتلا برونشی سپتیکا یک باکتری گرم منفی و عامل بیماریزای دستگاه تنفس در سگ، خوک، گربه، اسب، حیوانات آزمایشگاهی و انسان است.

هدف

هدف از این مطالعه بررسی آلودگی بردتلا برونشی سپتیکا در ناحیه ی حلق سگ های خانگی و سگ های پناهگاه با روش های مولکولی و کشت و ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده در ایران بود. 

روش کار:

 در این بررسی از 62 سگ خانگی شامل 31 سگ دارای علائم تنفسی و 31 سگ سالم و بدون علائم تنفسی و 62 سگ نگهداری شده در پناهگاه شامل 31 سگ دارای علائم تنفسی و 31 سگ  بدون علائم تنفسی، نمونه سواب حلق جمع آوری گردید. نمونه های اخذ شده با روش های مولکولی و کشت از نظر آلودگی به بردتلابرونشی سپتیکا بررسی شد و حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جداسازی شده مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج

بر طبق نتایج مولکولی، 1/16درصد سگ های خانگی دارای علایم تنفسی، 6/9 درصد سگ های خانگی فاقد علایم تنفسی، 5/22 درصد سگ های پناهگاه دارای علائم تنفسی و 1/16 درصد سگ های سالم پناهگاه دارای آلودگی به بردتلا برونشی سپتیکا بودند. همچنین این باکتری از 2/3 درصد سگ های خانگی دارای علایم تنفسی، 2/3 درصد سگ های پناهگاه مبتلا به علائم تنفسی و 4/6 درصد سگ های پناهگاه فاقد علائم تنفسی از طریق کشت باکتریایی نیز جدا گردید. در کشت هیچ یک از سگ های خانگی فاقد علایم تنفسی باکتری جدا نشد. سویه های جدا شده نسبت به تتراسایکلین، انروفلوکساسین، کوتریموکسازول و داکسی سایکلین دارای حساسیت بودند در حالی که در برابر آمپی سیلین و سفتریاکسون به ترتیب مقاوم بوده و حساسیت متوسط نشان دادند.

 نتیجه گیری نهایی:

بررسی حاضر بیانگر میزان آلودگی قابل توجه به بردتلا برونشی سپتیکا در سگ ها می باشد. سگ های خانگی و به خصوص آن هایی که به شکل متراکم نگهداری می شوند می توانند باعث انتقال آلودگی به انسآن های در تماس با آن ها شوند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102585 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.