نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

پیام:
چکیده:
مقدمه

اضطراب امتحان، به عنوان یکی از مشکلات روان شناختی- تحصیلی در دانشجویان دختر، شیوع بالاتری دارد. ذهن آگاهی و آمیختگی شناختی در تبیین مشکلات روان شناختی، نقش قابل ملاحظه ای می توانند داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر، نقش میانجی آمیختگی شناختی در رابطه بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.

روش بررسی

مطالعه حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است و از روش معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. از جامعه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز با روش نمونه گیری داوطلبانه، نمونه ای با حجم 120 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه اضطراب امتحان، فرم کوتاه پرسش نامه ذهن آگاهی و پرسش نامه آمیختگی شناختی استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 21 و SmartPLS نسخه 2 در سطح 0/01 تحلیل شدند.

نتایج

یافته ها نشان داد، ذهن آگاهی به صورت منفی آمیختگی شناختی و اضطراب امتحان را پیش بینی می کند (0/001 > P). همچنین ذهن آگاهی به صورت غیرمستقیم و با نقش میانجی آمیختگی شناختی می تواند اضطراب امتحان را پیش بینی نماید (0/01 > P).

نتیجه گیری

 یافته های پژوهش، نشانگر اهمیت ذهن آگاهی و آمیختگی شناختی در تبیین اضطراب امتحان بود و آمیختگی شناختی، بین ذهن آگاهی و اضطراب امتحان، نقش میانجی دارد. بنابراین به منظور کاهش آسیب های روانشناختی- تحصیلی (مانند اضطراب امتحان) می توان دوره های آموزش مهارت های ذهن آگاهی برگزار کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
256 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.