اثر مدل های آشفتگی در شبیه سازی عددی جداکننده دو مرحله ای گریز از مرکز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

جداکننده های دو مرحله ای گریز از مرکز، جدیدترین نسل جداکننده های ثقلی مورد استفاده در پرعیارسازی و جدایش مواد معدنی هستند. روش های پرعیارسازی ثقلی روش هایی هستند که به وسیله آنها می توان مخلوطی از ذرات با ابعاد، شکل و جرم مخصوص مختلف را به کمک نیروی ثقل، نیروی گریز از مرکز و دیگر نیروها به کمک جریان سیال به خصوص آب (یا هوا) از یکدیگر جدا ساخت. جریان داخل این جداکننده ها همواره آشفته است. در شبیه سازی های عددی، انتخاب مدل آشفتگی مناسب از جنبه های مهم و کلیدی برای پیش بینی دقیق الگوی جریان سیال است. هدف از این مقاله یافتن مدل آشفتگی مناسب برای پیش بینی های هیدرودینامیکی در جداکننده دو مرحله ای گریز از مرکز به روش دینامیک سیالات محاسباتی است. بدین منظور شبیه سازی سه فازی جداکننده دو مرحله ای گریز از مرکز با استفاده از مدل های k-e، RNG k-e و RSM انجام شده است. ارزیابی اثر مدل آشفتگی بر میدان جریان با توجه به الگوی هسته هوا، توزیع سرعت و توزیع ذرات جامد بین جریان های مختلف جداکننده انجام شده است. در پایان نتایج حاصل از شبیه سازی CFD دستگاه با قطر 70میلی متر با داده های آزمایشگاهی و تجربی اعتبارسنجی شد. درصد اختلاف نتایج شبیه سازی با استفاده از مدل آشفتگی RSM با نتایج تجربی در مورد بازیابی حجمی سیال و قطر هسته هوا در مراحل اول و دوم به ترتیب 4/73%،4/3% و 5/2% بود. نتایج حاصل از شبیه سازی با مدل های آشفتگی k-e، RNG k-e انطباق خوبی با نتایج تجربی نداشت.

زبان:
فارسی
صفحات:
1309 تا 1320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103086 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!