بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR در برآورد بارش مناطق نیمه خشک زاگرس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بارندگی یکی از مهم ترین عامل های تاثیرگذار در تراکم و درصد تاج پوشش گیاهی، فرسایش و مخاطرات طبیعی است و برآورد آن به منظور مدیریت منابع آب دارای اهمیت است. به علت نبود دسترسی به برخی مناطق از جمله مناطق کوهستانی، مناطق خشک و نیمه خشک و بیابانی و نیز عدم پوشش کامل مکانی و زمانی بارندگی، محصولات ماهواره ای به عنوان جایگزین معرفی شده اند. در پژوهش حاضر، به منظور بررسی کارآیی تولیدات PERSIANN و PERSIANN-CDR، داده های ماهانه و سالانه این محصولات از نظر سه شاخص آماری ضریب همبستگی، خطای جذر میانگین مربعات و اریبی نسبی با داده های ایستگاه های استان چهارمحال و بختیاری در بازه زمانی سال 2010 تا 2016 مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو مقیاس ماهانه و سالانه بیش ترین ضریب همبستگی، کم ترین  RMSE و کم ترین اریبی نسبی متعلق به PERSIANN-CDR بود. برآورد بارش توسط PERSIANN و PERSIANN-CDR در مقیاس ماهانه از دقت بیش تری نسبت به مقیاس سالانه برخوردار بود. در مورد PERSIANN، در مقیاس ماهانه ضریب همبستگی معادل 833/0 و در مقیاس سالانه معادل 465/0 به دست آمد و در مورد تولیدات PERSIANN-CDR ضریب همبستگی داده های ماهانه معادل 877/0 و برای داده های سالانه معادل 641/0 به دست آمد که از نظر آماری معنی دار بودند.  با توجه به عدم دسترسی به شبکه کامل ایستگاه هواشناسی در نقاط مختلف و لزوم بررسی میزان رواناب حوزه ها، بررسی دوره های خشکسالی و مطالعات پوشش گیاهی، استفاده از تولیدات ماهواره ای بارش با تفکیک مکانی و زمانی بالا می تواند به عنوان پایگاه اطلاعاتی مناسبی در مطالعات اقلیمی به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک ایران در نظر گرفته شود
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103311 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!