اثربخشی برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تکنیک تحلیل حالات بالقوه خطا و آثار آن بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مراقبت در بخش مراقبت های ویژه به دلایل متعددی همواره توام با خطاست و یکی از راه های توانمندسازی پرستاران استفاده از ابزار تجزیه وتحلیل امکان بروز خطا و آثار آن می باشد تا پرستاران با شناسایی حالات خطا قبل از رخ دادن خطا آشنا شده و از بروز آن ها جلوگیری کنند. در این راستا پژوهشی باهدف تعیین اثربخشی توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه مراقبت سلامت بر فرهنگ ایمنی در پرستاران بخش ویژه انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه کار آزمایی بالینی در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 98-97 با مشارکت 72 پرستار انجام شد. برنامه توانمندسازی ایمنی بیمار با رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه مراقبت در قالب شش جلسه یک و نیم ساعته طراحی و اجرا گردید. اطلاعات توسط پرسشنامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی فرهنگ ایمنی جمع آوری و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تحت نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز گردید.

یافته ها

 نتایج نشان داد که روند افزایشی معنی داری در فرهنگ ایمنی پرستاران طی مطالعه در گروه آزمون وجود داشته است که به معنی اختلاف درروند موجود در دو گروه ازنظر فرهنگ ایمنی است  (p<0/001)؛ همچنین اختلاف قبل و پس از پیگیری فرهنگ ایمنی در دو گروه معنی دار بوده است (p<0/001)

نتیجه گیری

 آزمون توانمندسازی ایمنی بیمار تاثیر مثبتی بر فرهنگ ایمنی در مطالعه حاضر داشته است. به کارگیری رویکرد تجزیه وتحلیل خطاهای بالقوه برای بهبود ایمنی بیماران و ارتقا فرهنگ ایمنی پرستاران توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103433 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.