نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه نسبت به جو ایمنی

پیام:
چکیده:
مقدمه

جو ایمنی در واقع بینش های مشترک کارکنان در مورد نحوه مدیریت ایمنی در یک مکان و زمان خاص می باشد. یکی از مشاغل پر مخاطره شغل پرستاری بوده که توجه به مسائل ایمنی در این حرفه ضروری می باشد. این پژوهش با هدف نگرش پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه نسبت به جو ایمنی انجام گردید.

روش بررسی

پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی بر روی 112 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر کرمانشاه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دو قسمتی که قسمت اول مربوط به مشخصات دموگرافیکی و شغلی پرستاران و قسمت دوم  پرسشنامه جو ایمنی پرستاران بود. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS16  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار جو ایمنی در پرستاران در مطالعه حاضر 56/0±06/3 بدست آمد. بین تمامی عامل ها با یکدیگر به جز فرسودگی تجمعی با گزارش دهی خطاها و اشتباهات ارتباط معنی دار آماری وجود داشت. جو ایمنی در بین مردان و زنان تقریبا برابر بود، همچنین در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل بود. در شیفت صبح بیشترین جو ایمنی در محیط کار حاکم می باشد. همچنین افرادی که شغل دوم داشتند جو ایمنی بیشتری داشتند.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ما نشان داد که جو ایمنی در پرسنل پرستاری مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود، لذا توصیه می شود با انجام آموزش مسائل ایمنی، برگزاری کلاس های تخصصی ایمنی، تنظیم زمان کار-استراحت و... باعث بهبود جو ایمنی و تاثیر آن بر بهبود عملکرد ایمنی کمک کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -318
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.