بررسی ارتباط بین جو ایمنی و رفتار ایمن در مجتمع پتروشیمی اراک در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

به منظور بهبود سطح ایمنی و کنترل حوادث در محیط های کاری بررسی سطح جو ایمنی و رفتار ایمن ضروری می باشد. هدف این مطالعه ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن در بین افراد شاغل در مجتمع پتروشیمی اراک بود. 

روش بررسی

این مطالعه به صورت مقطعی در مجتمع پتروشیمی اراک انجام گرفت. بطوریکه تمام افراد شاغل شامل در این مجتمع بصورت سرشماری (122 نفر) در سال 1397 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه برای ارزیابی جو ایمنی و رفتار ایمن بترتیب از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. از نرم افزار SPSS22 برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. 

یافته ها

براساس نتایج از بین فاکتورهای جو ایمنی، فاکتور کفایت رویه ها و قوانین ایمنی و بهداشت و فاکتور مشارکت پرسنل در مسائل ایمنی و بهداشت بترتیب دارای بالاترین و پایین ترین نمره بودند. همچنین از بین فاکتورهای رفتار ایمن، فاکتور مشارکت و فاکتور رعایت ایمنی بترتیب دارای نمره 77/2 و 72/2 بودند. در این مطالعه بین فاکتورهای آموزش و صلاحیت و فشار تولید با گروه های سنی، بین فاکتورهای فشار تولید و نقض قوانین با سابقه کاری و بین فاکتور آموزش و صلاحیت با وضعیت تاهل، رابطه آماری معنی داری گزارش شد. همچنین بین همه فاکتور جو ایمنی با گروه های شغلی مورد مطالعه رابطه آماری معنی داری گزارش شد.

نتیجه گیری

با توجه به وجود ارتباط آماری معنی دار بین جو ایمنی و رفتار ایمن با گروه های شغلی و مشخصات دموگرافیک، بیانگر لزوم توجه بیشتر و موثرتر به نیروی انسانی در محیط کار می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
345 -352
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.