تاثیر وزن مولکولی آبکافته ایزوله پروتئین عضله ماهی Sardinella sindensis حاصل از آنزیم پانکراتین روی خواص ضداکسایشی و ضددیابتی

پیام:
چکیده:
اهداف

هدف از پژوهش حاضر، آبکافت ایزوله پروتئین ماهی ساردین سند توسط آنزیم پانکراتین و سپس جزءبه جزءسازی آبکافته براساس وزن مولکولی و در نهایت ارزیابی و مقایسه خواص ضداکسایشی و ضددیابتی بخش های تفکیک شده با آبکافته بود.

مواد و روش ها: 

ایزوله توسط آنزیم پانکراتین در دو نسبت آنزیم/سوبسترای 2/5 و 5% (وزنی/وزنی) در مدت 2ساعت آبکافت شد. آبکافت حاصل توسط غشای فراپالایش به سه بخش FPH-I (کوچکتر از 2کیلودالتون)، FPH-II (بین 10-2کیلودالتون) و FPH-III (بزرگتر از 10کیلودالتون) جزبه جز شد. فعالیت ضداکسایشی و ضددیابتی بخش های تفکیک شده و خود آبکافته مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها: 

درجه آبکافت با افزایش زمان افزایش یافت و بین زمان های 30 تا 60دقیقه معنی دار بود (0/05<p). بخش FPH-III بیشترین توانایی مهار رادیکال DPPH را داشت. از نظر شلاته کنندگی یون آهن II تفاوت معنی داری بین بخش های تفکیک شده و آبکافته وجود نداشت (0/05>p). همچنین بخش FPH-III بیشترین توانایی مهار رادیکال کاتیون ABTS را داشت. FPH-III در غلظت 5/2% دارای بیشترین قابلیت بازدارندگی آنزیم آلفاآمیلاز بود. همچنین فعالیت بازدارندگی آنزیم آلفاگلوکوزیداز نمونه ها در غلظت 20میلی گرم بر میلی لیتر کمتر از 50% بود.

نتیجه گیری:

 FPH-III بیشترین فعالیت مهار رادیکال های DPPH، ABTS+ و بازدارندگی آنزیم آلفاآمیلاز آبکافته ایزوله پروتئین ماهی ساردین سند حاصل از آنزیم پانکراتین را داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103832 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.