تاثیر پروبیوتیک پروتکسین بر برخی از پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت در کیسه های پلاستیکی

پیام:
چکیده:
اهداف

 مطالعه حاضر باهدف بررسی تاثیر باسیلوس های پروبیوتیکی بر پارامترهای خون شناختی بچه ماهیان کپور معمولی در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت انجام شد.

مواد و روش ها

در این پژوهش 180 عدد بچه ماهی کپور با میانگین وزنی 29/1±50 گرم به شکل تصادفی در دو مخزن فایبرگلاسی با ظرفیت 400 لیتر تقسیم شدند. بچه ماهیان در یک مخزن با جیره های تکمیل شده با پروبیوتیک در غلظت CFU/L 107×1 و در مخزن دیگر با جیره های فاقد هرگونه ماده افزودنی به مدت 45 روز تغذیه شدند. در پایان دوره غذادهی، بچه ماهیان تغذیه کرده از پروبیوتیک در دو تیمار آزمایشی شامل کیسه حاوی 5/0 گرم نمک در هر لیتر آب و کیسه فاقد نمک و بچه ماهیان تغذیه کرده از گروه شاهد تحت همین عنوان در کیسه های پلاستیکی 40 لیتری با تراکم یک کیلوگرم ماهی در هر کیسه (~20 ماهی) بسته بندی شدند. پس از 12 ساعت، نمونه خون از تیمارها تهیه و پارامترهای خون شناختی موردسنجش قرار گرفت. 

یافته ها

نتایج این تحقیق نشان داد که در شرایط قبل از صید و استرس ناشی از حمل ونقل باعث تغییرات معنی دار در سطوح WBC، Ht، MCV، MCH، MCHC و شمارش افتراقی لکوسیت ها در بین تیمارهای مختلف آزمایشی می گردد (05/0<p). درحالی که اختلاف معنی داری در مقدارRBC و Hb نداشت (05/0>p). 

نتیجه گیری: 

درمجموع، این نتایج نشان داد که استفاده از باسیلوس های پروبیوتیکی در جیره غذایی بچه ماهیان کپور معمولی تاثیرات مثبتی بر پارامترهای خون شناختی آن ها در شرایط قبل و بعد از حمل ونقل های طولانی مدت دارد و در صورت استفاده در جیره غذایی می تواند جایگزین مناسبی بجای نمک باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
75 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103834 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.