بررسی اثر عصاره نعناع (Mentha spicata L.) بر کیفیت شیمیایی و باکتریایی سوریمی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris) طی نگهداری کوتاه مدت در یخچال

نویسنده:
پیام:
چکیده:
اهداف

در مطالعه حاضر تاثیر عصاره نعناع در غلظت های مختلف بر فرایند فساد شیمیایی و باکتریایی سوریمی ماهی کیلکای معمولی طی نگهداری در یخچال (°C1±4) در زمان های مختلف بررسی گردید.

مواد و روش ها:

 در این تحقیق آزمون های شیمیایی شامل شاخص پراکسید (PV)، تیوباربیتوریک اسید (TBA)، مجموع بازهای نیتروژنی فرار (TVB-N) و pH و آزمون های باکتریایی شامل شمارش باکتری های کل (TVC) و سرمادوست (PTC) ارزیابی شدند.

یافته ها:

 نتایج نشان داد با گذشت زمان میزان شاخص PV در تیمارهای حاوی عصاره نعناع بطور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت بطوریکه در تیمار 4%  از 33/0 در روز اول به 08/4 میلی اکی والان اکسیژن در روز 12 افزایش یافت (05/0>P). میزان TBA و TVB-N در تیمار شاهد با گذشت زمان افزایش معنی داری نسبت به تیمارهای حاوی عصاره نعناع داشت بطوریکه مقادیر 43/0 میلی گرم مالون دی آلدهید برای TBA و 8/32 میلی گرم نیتروژن برای TVB-N در روز 15 ثبت گردید (05/0>P). مقدار pH در تمام طول دوره نگهداری در تیمارهای حاوی عصاره نعناع بطور معنی داری پائین تر از تیمار شاهد بود که مقدار آن در تیمار 4% از 28/6 در روز اول به 10/7 در روز 15 رسید (05/0>P). تعداد باکتری های TVC و PTC در تیمار شاهد بطور معنی داری بالاتر از تیمارهای حاوی عصاره نعناع بود بطوریکه در تیمار شاهد مقادیر آن به ترتیب از 55/3 و 25/3 به 64/6 و 96/5 CFU افزایش یافت (05/0>P).

نتیجه گیری: 

بر اساس یافته های این مطالعه تیمار حاوی عصاره نعناع بویژه تیمار 4% می تواند برای نگهداری کوتاه مدت سوریمی کیلکای معمولی در دمای یخچال مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.