تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر

پیام:
چکیده:
مقدمه

توجه یکی از کارکردهای شناختی است که می توان آن را تحت تاثیر توان بخشی شناختی ارتقا داد. پژوهش حاضر با هدف تاثیر بازی توان بخشی بر افزایش توجه مستمر انجام شد.

روش ها

این مطالعه به روش نیمه آزمایشی بود و همراه با دو گروه تجربی و شاهد انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال 1398 تشکیل داد که 30 نفر از آن ها انتخاب شدند و در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. آزمودنی های گروه تجربی بازی توان بخشی دریافت کردند و برای گروه شاهد مداخله ای صورت نگرفت. داده ها با استفاده از آزمون MANCOVA تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه های تجربی و شاهد وجود داشت (0/001 > P)؛ به نحوی که بازی توان بخشی باعث بهبود توجه گردید.

نتیجه گیری

بازی توان بخشی می تواند به عنوان یک روش اثربخش برای افزایش توجه در افراد مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
6
لینک کوتاه:
magiran.com/p2103940 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.