تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر فعالیت های روزانه و میزان خستگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه

خستگی و کاهش توانایی انجام فعالیت های روزانه از شایعترین پیامدهای بیماری نارسایی قلبی می باشند. بکارگیری الگوی سازگاری روی برای موارد مذکور مستلزم بررسی دقیق و اجرای برنامه مراقبتی مطابق این الگو می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر الگوی سازگاری روی بر میزان خستگی و فعالیت های روزانه بیماران نارسایی قلبی انجام گرفت.

روش

 مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی بود که در سال 1396 با حضور 60 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی در بیمارستان های آموزشی افضلی پور و شفا در شهرکرمان انجام شد. نمونه ها به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمون تخصیص داده شدند. مداخله در 6 جلسه آموزشی شامل دو جلسه به صورت آموزش گروهی و چهار جلسه به صورت آموزش چهره به چهره برای هر بیمار بر اساس الگوی سازگاری روی انجام گردید. میزان خستگی بر اساس مقیاس پایپر و فعالیت های روزمره با مقیاس بارتل محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون های تحلیلی از جمله کای دو، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس یکطرفه [S1] وتوکی با  سطح معناداری 05/0 ≥ P تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد بین دو گروه اختلاف آماری معنا داری در میزان خستگی وسطح فعالیت های روزانه بعد از مداخله وجود داشت (05/0≥p). نتایج نشان داد در گروه آزمون میانگین وانحراف معیار میزان خستگی قبل از مداخله (2/2±3/6) در مقایسه با بعد از مداخله (7/1± 5/3) به شکل معنا داری کاهش یافت (001/0=p). همچنین در گروه آزمون میانگین و انحراف معیار میزان فعالیت های روزانه قبل از مداخله (2/11±3/45) نسبت به بعد از مداخله (8/12± 2/62) به شکل معنا داری افزایش یافت (001/0=p).

نتیجه گیری

استفاده از برنامه مراقبتی طراحی شده بر اساس الگوی سازگاری روی برای کاهش خستگی و افزایش توان انجام فعالیتهای روزانه بیماران نارسایی قلبی به عنوان روشی کم هزینه، غیر تهاجمی و موثر در ارایه مراقبت های پرستاری پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -7
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.