تاثیر دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک بیضه و کیسه جفت گیری Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

پیام:
چکیده:

فاکتورهای زنده و غیرزنده متعددی بر حشرات اثرگذار هستند. در این بین، نور از جمله فاکتورهای غیرزنده ای است که نه تنها بر رشد و نمو و رفتار شب پره ها، بلکه بر مرفولوژی اندام های داخلی و خارجی آن ها هم تاثیر می گذارد. با توجه به اثرات مذکور، هدف از مطالعه حاضر، بررسی دوره های مختلف نوری بر تغییرات مرفومتریک اندام های تولیدمثلی در جنس های نر و ماده (بیضه و کیسه جفت گیری) بید آرد(E. Kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae می باشد. بر اساس نتایج، بزرگترین طول بیضه در مقیاس میلی متر (mean= 1.034± 0.01 SEM, n= 30) و نیز بیشترین مساحت کیسه جفت گیری در مقیاس میلی متر (mean= 1.44±0.01 SEM, n= 30) تحت دوره نوری روشنایی و تاریکی متناوب (12L: 12D) به ثبت رسید. نتایج حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می دارد که دوره های مختلف نوری می تواند با ایجاد تغییر در ابعاد مرفومتریک بخش های مختلف دستگاه تولیدمثلی هر دو جنس نر و ماده، بر فرآیندهای آزادسازی اسپرم و تولیدمثلی شب پره تاثیرگذار باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
362 -375
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104090 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.