واکنش عددی دموگرافیک سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter (Hem.: Miridae) به تراکم های مختلف تخم بید گوجه فرنگی Meyrick (Lep.: Gelechiidae) Tuta absoluta

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

بید گوجه فرنگی Meyrick (Lep.: Gelechiidae)  Tuta absoluta از آفات قرنطینه ای است که در سال های اخیر وارد کشور شده و تولید گوجه فرنگی را با مشکل مواجه کرده است. سن شکارگر Nesidiocoris tenuis Reuter (Hem.: Miridae) اخیرا به عنوان عامل کنترل زیستی بالقوه برای بیدگوجه فرنگی مطرح شده است. در این مطالعه، فراسنجه‏های زیستی این شکارگر در قالب واکنش عددی دموگرافیک به تراکم های مختلف تخم بیدگوجه فرنگی، در شرایط آزمایشگاهی (دمای °C1±25، رطوبت‏نسبی 10±65% و دوره نوری 16: 8 ساعت روشنایی: تاریکی) تعیین گردید. برای پوره های سن اول تا پنجم و افراد بالغ به ترتیب تراکم های10، 20، 30، 40، 50 و 60 شکار (تراکم بالا)؛ 5، 10، 15، 20، 25 و 30 شکار (تراکم میانی) و 2، 5، 7، 10، 12 و 15 شکار (تراکم پایین) و یک تیمار بدون شکار در نظر گرفته شدند. N. tenuis بدون حضور شکار تا مرحله دوم پورگی زنده ماند. در بالاترین تراکم شکار، دوره پیش از بلوغ و طول عمر حشرات نر و ماده به ترتیب 19/0±62/21، 02/1±2/18 و 70/1±21/24 روز به دست آمد؛ زادآوری ماده ها 26/16±71/100 پوره بود؛ نرخ  خالص زادآوری (R0) ، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، و مدت زمان یک نسل (T) به ترتیب 48/10±57/40 پوره/فرد، 009/0±119/0 بر روز، و 543/0±88/30 روز برآورد شد. زادآوری سن شکارگر با تغذیه از تراکم بالای شکار هفت برابر و با تغذیه از تراکم میانی،  سه برابر بیشتر از تراکم پایینی بود. این نتایج بیان می کند که N. tenuis  می تواند در شرایط کمتر از بهینه (حد سیری)، بقای خود را حفظ کند و تا اتمام کامل منبع شکار، بید گوجه فرنگی را کنترل کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104102 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!