استفاده از روش های سری زمانی جهت پیش بینی بیان ژن های دفاعی گندم تلقیح شده با Zymoseptoria tritici و اسیدسالیسیلیک

پیام:
چکیده:

اندازه گیری میزان بیان ژن های دفاعی گیاهی روشی پرکاربرد و مفید برای بررسی مکانیسم مقاومت در گیاهان است، اما این روش در عین حال هزینه بر و زمان بر نیز می باشد. به منظور بررسی تاثیر اسیدسالیسیلیک بر تغییرات بیان بعضی از ژن های دفاعی درگیر در مقاومت (NADPH اکسیداز، اگزالات اکسیداز، پروتئین Stress responsive، گلوتاتیون S ترانسفراز و سوپراکسید دیسموتاز) گندم های تلقیح شده با بیمارگر  Z. triticiبه روش نوردرن بلات معکوس بررسی شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از نوردرن بلات معکوس جهت پیش بینی بیان ژن های درگیر در مقاومت از روش های میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک وزنی و هموار سازی نمایی استفاده شد. در  24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر در همه ژن های مورد بررسی و در هر دو تیمار میزان بیان به بیشترین مقدار خود رسید و علی رغم تفاوت در هر ژن روند کلی افزایشی بود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از روش هموارسازی نمایی، با توجه به محاسبه و مقایسه شاخص‏های قدرت پیش بینی، دارای دقت بالاتری نسبت به دو روش دیگر می باشد. میزان بیان، در مورد سه ژن NADPH اکسیداز، گلوتاتیون S ترانسفراز و اگزالات اکسیداز روند مشابه داشتند، به عبارتی تا 24 ساعت بعد از تلقیح بیمارگر، اسیدسالیسیلیک باعث افزایش شد و سپس میزان بیان روند کاهشی در پیش گرفت. بررسی بیان ژن روش بسیار حساسی است، و باید تحت شرایط کنترل شده باشد، و فقط تیمار مورد نظر محقق، تاثیرگذار بر روی بیان ژن در گیاه باشد، در این شرایط، پیشنهاد می شود اطلاعات بیان ژن ها در طی دوره هایی ابتدایی اندازه گیری شود، سپس با استفاده از این اطلاعات و روش های پیش‏بینی میزان بیان، برای زمان های بعدی مورد پیش بینی قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104103 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.