شناسایی و بررسی قابلیت ضد میکروبی سویه های حاصل از لبنیات تخمیری سنتی ایران به عنوان نگهدارنده بیولوژیکی بر باکتری های بیماری زا لیستریا مونوسیتوژنز، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا انتریکا و اشریشیا کلای

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

امروزه علی رغم بهبود ایمنی مواد غذایی، نزدیک به یک چهارم جمعیت در معرض خطر ابتلا به بیماری های ناشی از مواد غذایی می باشند. بنابراین استفاده از لاکتیک اسید باکتری ها به دلیل تولید مواد ضد میکروب طبیعی پیشنهاد می شود.

مواد و روش ها

در این پژوهش، ابتدا جدایه های لاکتیکی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) مورد شناسایی قرار گرفتند و سپس به منظور ارزیابی خاصیت ضد میکروبی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت (CFSM) از روش میکرودایلوشن استفاده گردید.

یافته ها

توالی یابی محصولات واکنش زنجیره ای پلیمراز  نشان داد که گونه های شناسایی شده مربوط به جنس های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس بودند. نتایج  حاصل از ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی محیط مایع مصرف شده بدون سلول کشت بر رشد باکتری های بیماریزا گرم مثبت نشان داد که همه جدایه ها قابلیت جلوگیری از رشد این دو پاتوژن را داشتند و درصد بازدارندگی آن ها از 38/21 -14/86 درصد متغیر بود. نتایج اثرات بازدارندگی جدایه های لاکتیکی بر رشد دو باکتری گرم منفی  اشریشیا کلای و سالمونلا انتریکا نیز نشان داد که میزان بازدارندگی جدایه های مورد بررسی به ترتیب از 93/36-42/2 درصد و 97/31-14/1 درصد متغیر بود. مقایسه میزان بازدارندگی جدایه های لاکتیکی بر روی باکتری های بیماری زا نشان داد که میزان بازدارندگی تمام جدایه های لاکتیکی مورد بررسی بر روی باکتری های گرم مثبت به شکل معنی داری (P<0.05) بیشتر از تاثیر آن ها بر روی باکتری های گرم منفی بود.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که از جدایه های لاکتیکی لبنی بومی و متابولیت های بدست آمده از آن ها می توان به عنوان نگهدارنده زیستی و یا در ترکیب با نگهدارند های سنتزی در صنعت غذا و دارو استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
392 -405
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104246 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.