ارتباط ریسک فاکتورهای اجتماعی و عفونت هلیکوباکتر پیلوری با ویژگی های پاتولوژیک کارسینومای معده

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

سرطان از اولویت های سازمان بهداشت جهانی و چالشی جدی در مرگ نابهنگام انسان ها است. بررسی ریسک فاکتورهای اجتماعی و فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کارسینومای معده می تواند روشنگر دلایل شیوع بالای این نوع سرطان در شهر سنندج باشد.

مواد و روش ها

در یک مطالعه مقطعی به صورت توصیفی تحلیلی متغیرهای جنس، سن، تحصیلات، شغل و عفونت فعال هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه 50 بیمار مبتلا به گاستریت و 50 بیمار مبتلا به سرطان معده مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج از مهر ماه 1396 تا اسفند ماه 1397 بررسی شد. بیماری های گاستریت و سرطان معده بوسیله اندوسکوپی و پاتولوژی مشخص شدند. پس از ثبت نتایج هر بیمار در پرسش نامه، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و آزمون های آماری خی دو  تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج این مطالعه نشان داد شیوع کارسینومای معده با افزایش سن بیشتر می شود (0/000=P). از طرفی با افزایش سطح تحصیلات و ثبات شغلی شیوع سرطان معده کاهش می یابد تا آنجایی که شیوع سرطان معده در گروه بیماران بی سواد دارای بالاترین نرخ آماری بود  (0/000=P). نرخ شیوع کارسینومای معده در جامعه آماری این مطالعه در مردان 4 برابر زنان بود  (0/001=P). بیشترین جایگاه تومور در کاردیای معده و بیشترین درجه تومور G2 بود. شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری در 48% بیماران مبتلا به سرطان معده و 46% بیماران مبتلا به گاستریت وجود داشت.

نتیجه گیری

ریسک فاکتورهای اجتماعی در میان افراد مبتلا به کارسینومای معده مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی شهر سنندج الگوی مشابهی با استان های دارای شیوع بالای سرطان معده دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
30 -43
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.