اثر عصاره Artemisia ciniformis بر بیان ژن پمپ افلاکس norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین توسط Real Time PCR

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

فعالیت پمپ افلاکس norA یکی از مکانیسم های ایجاد مقاومت در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین است. در این مطالعه، اثر عصاره Artemisia ciniformis  در کاهش بیان ژن پمپ افلاکس norA، در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین بررسی شد.

مواد و روش کار

ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین، تحت تیمار با غلظت های مختلف عصاره  ciniformisA. قرار گرفتند. پس از استخراج RNA  و سنتز cDNA، بیان ژن افلاکس norA توسط Real Time PCR بررسی شد.

یافته ها

کاهش معنی داری در بیان ژن norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین در اثر تیمار با عصاره دیده شد. همچنین بیان متفاوتی از ژن norA در ایزوله های مختلف مشاهده شد.

نتیجه گیری

به نظر می رسد عصاره  ciniformisA. به عنوان مهارکننده طبیعی، قادر به مهار و کاهش فعالیت پمپ افلاکسnorA  است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
55 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104274 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.