تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8) درسلول های سرطانی HeLa

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف

براساس سرشماری های صورت گرفته سرطان رحم و پستان شایع ترین نوع بیماری و عامل مرگ و میر درمیان زنان ایرانی به شمار می رود. مطالعات مختلف نشان داده است که پروبیوتیک ها نقش موثری در مقابله با سرطان دارند. هدف از مطالعه حاضر مطالعه تاثیر لاکتوباسیل برویس برآپوپتوز و بیان ژن های کاسپاز (casp3, casp8)  در سلول های سرطانی HeLa می باشد.

 مواد و روش ها

در این مطالعه باکتری لاکتوباسیل برویس از مایع واژینال خانم های مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا جمع آوری شد و با کشت در محیط  MRS آگار جداسازی و تعیین هویت شدند. مهار تکثیر سلول های سرطانی HeLa توسط باکتری ها با استفاده از روش  MTT بررسی شد. همچنین با استفاده از روش DAPI آپوپتوز سلول های سرطانی با میکروسکوپ فلورسنت مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت میزان بیان ژن های کاسپاز وژن AKT با استفاده از روش Real time PCR سنجیده شد.

یافته ها

نتایج بدست آمده حاکی از اثرمهاری لاکتوباسیلوس برویس برسلول های سرطانی HeLa بوده است و بیان ژن CASP3 و CASP8 در ساعت 12، 24 و 36 پس از تیمار با عصاره کشته شده باکتری افزایش معنی داری پیدا نموده است. 0/42= P value و  0/26= P value از طرفی افزایش معنی داری در بیان ژن AKT در این ساعت ها مشاهده نشده است (p>0.05).

نتیجه گیری

از باکتری های لاکتوباسیلوس برویس می توان جهت ایجاد یک راهکار نوین درمانی با تاثیر بالا، عوارض جانبی پایین، مصون از نظر بیولوژیکی دانست. از طرفی درمان جانبی و پیشگیری برعلیه سرطان مقرون به صرفه خواهد بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
84 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104276 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.