عوامل موثر بر اهدای خون در زنجیره تامین خون تحت شرایط بحران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اهداف

یکی از مهم ترین مسائل در زنجیره تامین خون، پاسخگویی به تقاضای خون مورد نیاز بیمارستان ها است که در شرایط بحران حساس تر می شود. با توجه به اینکه دسترسی به عرضه خون اغلب در شرایط بحرانی به دلیل افزایش ناگهانی در تقاضا، محدود می شود؛ زنجیره تامین خون در طول و پس از بحران دچار مشکلات شدید می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر اهدای خون توسط اهداکنندگان در زنجیره تامین خون تحت شرایط بحرانی انجام شد.

مواد و روش ها:

 این پژوهش توصیفی- پیمایشی در کلیه اهداکنندگان مستمر و باسابقه خون که در چهارماه اول سال 1397 در استان مازندران اقدام به اهدای خون کردند، انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، 384 به عنوان نمونه انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه پایا و روای محقق ساخته انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار SPSS 20 و LISREL 8.50 انجام شد.

یافته ها:

 در این پژوهش از 384 نفر نمونه، 92.97% (357 نفر) را مردان تشکیل داده بودند و گروه سنی 31 الی 40 سال با فراوانی 36.20% (139 نفر) بیشترین رنج سنی شرکت کننده بود. ارزیابی مدل تحقیق نشان داد که تمامی شاخص های برازندگی در محدوده قابل قبولی قرار داشتند. مقدار بارعاملی برای اثر متغیر تبلیغات و اطلاع رسانی، انگیزش، آگاهی و هنجارهای ذهنی اهداکنندگان بر اهدای خون در شرایط بحران به ترتیب برابر 98/0 (31/10=t)، 80/0 (45/9=t)، 66/0 (60/8=t) و 57/0 (75/4=t) برآورد شد. بنابراین تبلیغات و اطلاع رسانی بیشترین تاثیر را بر اهدای خون توسط اهداکنندگان در شرایط بحرانی داشت.

نتیجه گیری: 

نتایج نشان داد که تبلیغات، انگیزش، هنجارهای ذهنی و آگاهی اهداکنندگان بر اهدای خون در زنجیره تامین خون در شرایط بحران تاثیر مثبت و مستقیمی دارند و تبلیغات و اطلاع رسانی دارای بیشترین تاثیر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2104288 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!