نقش صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی آسیب پذیری نسبت به اعتیاد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

اعتیاد مشکلی چند وجهی بوده و از عوامل فردی و بین فردی متعددی تاثیر می پذیرد. این مطالعه با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد براساس صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان انجام گرفت.

روش کار

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود که در آن 340 دانشجو (122 دانشجوی پسر و 218 دانشجوی دختر) به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و به تکمیل پرسشنامه های شناسایی افراد در معرض اعتیاد، پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان، پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت فرم کوتاه پرداختند. داده های بدست آمده از طریق روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون گام به گام) و به کمک نرم افزا تحلیل آماری SPSS v.22 تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

نتایج بدست آمده نشان دهنده آن بود که بین صفات بنیادی شخصیت و تنظیم شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد همبستگی معنی داری وجود داشته و متغیرهای تنظیم شناختی هیجان 35/4 درصد و ابعاد شخصیت 44/6 درصد از واریانس اعتیاد پذیری را تبیین می کند.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش که نشان دهنده نقش پیش بینی کنندگی صفات شخصیت و تنظیم هیجان شناختی در پیش بینی گرایش به اعتیاد بود، لازم است که در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد، آموزش دانشجویان در صفات بنیادی شخصیت و تنظیم هیجان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
476 تا 484
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105083 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!