مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی؛ مطالعه موردی: مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از اختلالات روانی رایج در کودکان و نوجوانان، اختلالات اضطرابی است. به نظر می رسد تعامل والد- کودک بر ایجاد اختلالات اضطرابی در کودکان تاثیر می گذارد و یا آن را تشدید می کند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی و شادکامی بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی بود.

روش

روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی شهرکرد در سال 1398 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و هدفمند تعداد 45 نفر از آنان انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس و پرسشنامه تعامل والد- کودک استفاده شد. گروه های آزمایش تحت آموزش ذهن آگاهی (8 جلسه 90 دقیقه ای) و آموزش شادکامی (10 جلسه 90 دقیقه ای) قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آمار استنباطی و توصیفی از جمله میانگین و انحراف معیار بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ورژن 24 و در سطح آماری 5 درصد استفاده شد.

نتایج

نتایج نشان داد که آموزش های ذهن آگاهی (0001/0= p) و شادکامی (0001/0= p) بر افزایش تعامل والد- کودک مادران کودکان مضطرب پیش دبستانی اثربخش بودند. میانگین ± انحراف معیار نمره پس آزمون تعامل والد- کودک در گروه شاهد 89/7±73/96  بود که با گروه های آزمایش تفاوت معنی داری داشت (0001/0= p). هم چنین نتایج نشان داد، بین اثربخشی آموزش های ذهن آگاهی (47/4±80/117) و شادکامی (4/65±46/115) بر تعامل والد- کودک در مادران کودکان مضطرب، تفاوت معناداری وجود نداشت (599/0= p).

نتیجه گیری

آموزش ذهن آگاهی و شادکامی در بهبود تعامل والد- کودک در مادران کودک مضطرب پیش دبستانی موثر بوده و می تواند به طور یکسان تعامل والد- کودک را در مادران کودکان مضطرب تغییر دهد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
انگلیسی
صفحات:
37 -45
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105374 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.