ارزیابی ریسک غیر سرطانزایی نیترات در آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی شهر زاهدان در سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

آب زیرزمینی یکی از منابع مهم تامین آب آشامیدنی شهر زاهدان می باشد. با این حال کیفیت آن تحت تاثیر فعالیت های انسانی قرار گرفته است و سبب آلودگی آن به موادی مانند نیترات شده است. این تحقیق به منظور بررسی غلظت نیترات و مقایسه نتایج آن با استاندارد ها و همچنین ارزیابی ریسک غیرسرطان زایی یا همان نسبت خطر HQ (Hazard Quotient) در شهر زاهدان انجام شد.

روش ها

برای انجام این مطالعه توصیفی تحلیلی، در سال 1397 تعداد 170 نمونه از شبکه توزیع آب مناطق شهری و 179 نمونه از شبکه توزیع آب مناطق روستایی برداشت شد. غلظت نیترات در نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد و سپس ارزیابی ریسک بهداشتی ناشی از نیترات موجود در آب مصرفی توسط مدل های ارایه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا با استفاده از نرم افزار excel  محاسبه شد.

نتایج

حداکثر، حداقل و میانگین غلظت نیترات در مناطق شهری به ترتیب236/7، 4/7 و3/81± 40/87 و در مناطق روستایی 211، 3/5 و 3/1± 31/89میلی گرم در لیتر به دست آمد. نسبت خطر در مناطق روستایی برای 44% از گروه کودکان، 14% از گروه زنان و 8% از گروه مردان و در مناطق شهری برای 55% از گروه کودکان، 22% از گروه زنان و 18% از گروه مردان بالاتر از یک بود.

نتیجه گیری

نتایج بیانگر این بود که میزان ارزیابی ریسک غیر سرطان زایی در گروه کودکان بیشتر از زنان و مردان می باشد. بنابراین کنترل فعالیت های انسانی، بهبود سیستم جمع آوری فاضلاب و بهبود روش های تصفیه آب می تواند گامی موثر جهت کنترل میزان نیترات در آب آشامیدنی و به دنبال آن حفظ سلامت جامعه به خصوص کودکان باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105496 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!