مقایسه ی سطح بزاقی اینترلوکین 6 در کودکان با پوسیدگی زودرس کودکی در پوسیدگی های خفیف و شدید قبل و 3 ماه بعد از درمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

هدف از این مطالعه، ارزیابی و مقایسه‌ی تغییرات سطح بزاقی اینترلوکین 6 (IL6) در کودکان با پوسیدگی زودرس کودکی در پوسیدگی‌های خفیف و شدید قبل و سه ماه بعد از درمان بود.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر، 32 کودک سه تا شش ساله که 12 نفر فاقد پوسیدگی، 10 نفر با پوسیدگی زودرس خفیف (4 > dmft > 1) و 10 نفر با پوسیدگی زودرس شدید (5 < dmft) بودند، وارد مطالعه شدند. از تمامی کودکان، با فاصله‌ی 1 ساعت از خوردن مواد غذایی، نمونه‌ی بزاقی گرفته شد. سپس گروه با پوسیدگی زودرس شدید، تحت درمان بی‌هوشی یک جلسه‌ای و گروه با پوسیدگی زودرس خفیف، تحت درمان سرپایی قرار گرفتند. گروه بدون پوسیدگی، بدون مداخله، پیگیری شد. سه ماه پس از درمان، نمونه‌ی بزاقی، مجددا به شیوه‌ی قبلی تهیه گردید. سطح IL بزاقی در نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، ویلکاکسون و کروسکال‌والیس با سطح معنی‌داری 0/05 و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 انجام شد.

یافته‌ها

نتایج مطالعه‌ی حاضر نشان داد، سطح بزاقی IL6 در گروه با پوسیدگی زودرس شدید، از دو گروه دیگر بالاتر بود (0/007 = p value و 0/001 = p value) ولی میان دو گروه اول، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/059 = p value). در رابطه با درمان انجام شده، مشخص شد تنها در گروه با پوسیدگی زودرس شدید، اختلاف سطح بزاقی IL6 قبل و سه ماه بعد از درمان، قابل توجه است (0/007 = p value).

نتیجه‌گیری

بر اساس یافته‌های این مطالعه، سطح IL6، می‌تواند یک پیشگویی‌کننده‌ی نسبی مرتبط با ضایعات دندانی باشد. ترمیم این ضایعات در گروه پوسیدگی زودرس شدید، باعث کاهش معنی‌داری در سطح IL6 گردید، ولی این کاهش در گروه پوسیدگی زودرس خفیف، معنی‌دار نبود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105564 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.