گوناگونی زیستی و تغییرات فصلی و زیستگاهی پلانکتون های گیاهی دریاچه ی سد درودزن، استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دریاچه ی سد درودزن بخش مهمی از آب آشامیدنی شیراز را تامین می کند، و ازاین رو حفظ کیفیت آن بسیار مهم است. پلانکتون های گیاهی نقش کلیدی در چرخه ی مواد و انرژی در اکوسیستم های آبی دارند، اما اطلاعاتی از تنوع و فراوانی آن ها در اکوسیستم دریاچه ی درودزن در دست نیست. این پژوهش جمعیت های پلانکتون های گیاهی را در نه ایستگاه دریاچه از زمستان 1394 تا پاییز 1395 بررسی می کند. در این دریاچه مجموعا 45 سرده از 10 رده شامل کلروفایسه (جلبک های سبز: 16 سرده از 9 خانواده)، سیانوفایسه (جلبک های سبز آبی، 7 سرده از 7 خانواده)، باسیلاریوفایسه (جلبک های دیاتومه ای: 13 سرده از 6 خانواده)، زانتوفایسه (جلبک های سبز زرد، 1 سرده)، داینوفایسه (2 سرده از 2 خانواده)، یوگلنوفایسه) 2 سرده از 2 خانواده)، کریزوفایسه (1 سرده)، و کوزینودیسکوفایسه (1 سرده)، تربوکسیوفایسه (1 سرده)، و فلوریدوفایسه (1 سرده) شناسایی شد. ترکیب گونه ها و تراکم آن ها در زیستگاه های مختلف دریاچه تفاوت هایی را نشان داد. در چرخه ی فصلی، بیش ترین تراکم کل فیتوپلانکتون ها در پاییز (4514 عدد در لیتر)، و در پراکنش مکانی بیش ترین شمار میانگین کل فیتوپلانکتون ها در زیستگاه ساحلی و در برش رودخانه ای دیده شد. برخی از سرده ها (Cersatium، Dinobryon، Fragilaria، Pediastrum، Spirogyra، و Storastrum) در همه ی فصل ها بودند. بیش ترین و کم ترین تنوع فیتوپلانکتون ها بر پایه ی نمایه ی مارگالف در تابستان (8/1) و زمستان (7/0)، و اندازه ی آن در زیستگاه عمقی کم تر از سطحی و ساحلی بود. تنوع رده های فیتوپلانکتون دریاچه ی درودزن از بیش تر دریاچه های بررسی شده در ایران بیش تر است. از آنجا که گونه های جلبک های سبز (کلروفایسه) و دیاتومه ها (باسیلاریوفایسه) در همه ی فصل ها بودند و جلبک های سبز- آبی (سیانوفایسه) هرگز به شکوفایی نرسیدند، با معیار گرفتن گروه های پلانکتون غالب می توان گفت که این دریاچه در شرایط الیگوتروفی است. نتایج این پژوهش نشانمی دهد که پراکنش و تراکم فصلی و مکانی فیتوپلانکتون های دریاچه ی درودزن در لایه های مختلف، و زمان های مختلف سال، تا حد زیادی برای این دریاچه ویژه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
81 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105647 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!