بررسی میزان گیاه پالایی پساب خروجی کپور پرورشی توسط گیاه نی (Phragmites australis) و اویار سلام (Cyperus rotundus)

پیام:
چکیده:

امروزه منابع آب شیرین ازجمله رودخانه ها و دریاچه ها به عنوان منبع مهم آبی در معرض خطر آلودگی ناشی از فعالیت های انسانی از قبیل خروجی پساب پرورش ماهی قرار دارند. در این مطالعه عملکرد دو گونه گیاه مردابی شامل نی (Phragmites australis) و اویارسلام (Cyperus rotundus) و تاثیر آن ها بر تغییرات کیفی آب از جمله نیترات، آمونیاک و فسفات مخزن پرورش کپور معمولی استفاده شد. در این راستا تعداد 90 عدد از هر دو گونه، گیاه نی با وزن اولیه 10± 100 گرم و گیاه اویارسلام با وزن اولیه 5±30 در 6 عدد کانال 120 لیتری (30 گیاه در هر کانال) در اردیبهشت تا تیرماه  1396 تیمار بندی شدند. یک صد عدد ماهی کپور پرورشی با وزن متوسط 2/3 ±20 گرم به یک مخزن با ظرفیت آبگیری 1000 لیتر در طول دوره آزمایش 42 روز معرفی شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین وزن نهایی ماهیان 5±35 گرم و متوسط وزن نهایی هر بوته گیاه نی 50±500 گرم و متوسط وزن نهایی گیاه اویارسلام 10±100 گرم بود. آنالیز کیفی آب نشان داد که تفاوت معنی داری بین ورودی آب تانکر ماهی با آب خروجی کانال های کشت گیاه وجود داشت (05/0>P). بر اساس نرخ کاهشی غلظت های بالایی، بهترین زمان ماند در هفته چهارم انتخاب شد. همچنین نتایج بیانگر وجود اختلاف معنی دار بین خروجی تیمارها ازنظر بهبود فاکتورهای کیفی آب در سطح احتمال پنج درصد است. از سوی دیگر، با معنی دار شدن اثر متقابل خروجی تیمارها در مدت زمان های مختلف می توان چنین برداشت نمود که مواد گیاهی انتخاب شده به عنوان فیلتر قابلیت بالایی در جذب نیترات، آمونیاک و فسفات از آب خروجی پرورش ماهی کپور دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
97 -104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105648 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.