تعیین اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر خودکارآمدی و رفتارهای تکانشی دانش آموزان دختر مقطع سوم ابتدایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

 سال های اولیه زندگی برای تحول چند بعدی کودکان و شکل گیری پایه های زندگی مهم تلقی می شوند. روش های متعددی برای افزایش خودکارآمدی و کاهش رفتارهای تکانشیدر دانش آموزان وجود دارد. یکی از رویکرد های موثر، بازی درمانی کودک محور است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر خودکارآمدی و رفتارهای تکانشیدانش آموزان دختر مقطع سوم ابتدایی صورت گرفت.

مواد و روش ها

 در این پژوهش، از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزاندختر 9 ساله مدارس ابتدایی شهرستان رامسر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که 24 نفر از آن ها با روش نمونه گیری در دسترس و برحسب شرایط ورود به پژوهش، از دو مدرسه شهرستان رامسر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند (12 نفر در هر گروه). گروه ها، مقیاس های خودکارآمدی کودکان ویلر و لد (1982) و تکانشی بودن هیرشفیلد (1965) را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. بازی درمانی کودک محور  برای گروه آزمایش طی 8 جلسه 45 دقیقه ای به صورت انفرادی انجام شد. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. بهمنظور تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافته ها

 بازی درمانی کودک محور موجب افزایش خودکارآمدی در مقیاس کل (60/165F=، 001/0p=، 856/0(Eta= و خرده مولفه های موقعیت با تعارض، بدون تعارض شد. اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر کاهش رفتارهای تکانشی(15/1380F=، 001/0p=، 891/0Eta=) نیز تایید گردید.

نتیجه گیری

 بر اساس نتایج، بازی درمانی کودک محور به عنوان یک روش درمانی موثر در افزایش خودکارآمدی و کاهش رفتارهای تکانشی دانش آموزان دختر مقطع سوم ابتدایی توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
64 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p2105793 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.