اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

سوء استفاده جنسی از زمره پدیده هایی است که مشکلات روانشناختی قابل توجهی را برای نوجوانان ایجاد می کند. این پژوهش با هدف تعیین اثر بخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و رویکرد آموزش مدیریت والدین بر افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی انجام شد.

روش کار

روش پژوهش نیمه تجربی و طرح پژوهش سه گروهی بود. تعداد 45 نوجوان پسر به روش هدفمند در شهر اصفهان انتخاب و در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار داده شدند. داده ها در سه مقطع زمانی قبل، بعد و دو ماه بعد (پیگیری) از طریق پرسشنامه افسردگی و اضطراب جمع آوری شدند. گروه درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری و گروه آموزش مدیریت والدین هر یک طی 10 جلسه تحت درمان قرار گرفتند. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده و آزمون تعقیبی بونفرونی مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها:

 نتایج نشان داد که درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری، افسردگی را 29 درصد و اضطراب را 11 درصد در نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی کاهش داده است (0/01>p). همچنین نتایج نشان داد آموزش مدیریت والدین بر کاهش افسردگی و اضطراب نوجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی تاثیر معناداری ندارد (0/05<p) .

نتیجه گیری:

 یافته های این پژوهش نشان داد که درمان تلفیقی پذیرش و تعهد شناختی رفتاری از جمله درمان هایی است که برای کاهش افسردگی و اضطراب نواجوانان پسر مبتلا به سوء استفاده جنسی موثر است. این کاهش افسردگی و اضطراب موجب افزایش سلامت روان این نوجوانان خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
313 -322
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.