رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان: یک مطالعه توصیفی-تحلیلی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

بار مراقبتی ناشی از بیماران همودیالیزی بیشتر بر عهده اعضای خانواده آنان می باشد و به دلیل محدودیت های زیاد بیماران همودیالیزی، مراقبین آنان رنج مراقبتی زیادی تجربه می کنند که موجب مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی در آنان می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی رنج مراقبتی در مراقبین بیماران همودیالیزی استان کرمان و ارتباط آن با برخی از متغیرهای جمعیت شناختی انجام شد.

روش کار

این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1398روی 382 نفر از مراقبین بیماران همودیالیزی در مراکز همودیالیز شهرستان های کرمان، سیرجان، رفسنجان، جیرفت و کهنوج انجام شد. افراد به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند و داده ها با کمک پرسشنامه رنج مراقبتی نواک (24 سوالی) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری، T-test،ANOVA ، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی بود.

یافته ها

نتایج نشان داد که 2/88 % شرکت کنندگان رنج شدید و متوسط را تجربه می کنند. بین میانگین نمره رنج مراقبتی با برخی از متغیر های جمعیت شناختی بیمار مانند: سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال، درآمد بیمار، توانایی بیمار برای انجام کار های شخصی، دفعات دیالیز، نیاز بیمار به مراقب و سابقه پیوند کلیه و همچنین سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و سن مراقب رابطه آماری معنی داری یافت شد (0/05<p). نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که 32 % رنج مراقبین، ناشی از متغییرهای نیاز بیمار به مراقبت، دفعات دیالیز در هفته، درآمد بیمار و تحصیلات مراقب می باشد.

نتیجه گیری: 

با توجه به اینکه درصد بالایی از مراقبین رنج متوسط تا شدیدی را تجربه می کنند، توصیه می شود که مراقبین بیماران همودیالیزی مورد توجه و حمایت روانشناختی و مالی قرار گیرند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
323 -331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106385 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.