تاثیر سطوح مختلف اسید‏فولویک و کود دامی بر ویژگی های رشدی و عملکرد گل زعفران در سال اول

پیام:
چکیده:

مدیریت حاصلخیزی خاک، از مهمترین عوامل در تعیین عملکرد و کیفیت زعفران به شمار می رود، که در این میان، کودهای آلی نقش مهمی در تولید و کیفیت زعفران ایفا می کنند. به منظور بررسی اثرات کود گاوی و اسید فولویک بر صفات کمی و کیفی زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‏های کامل تصادفی، در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال زراعی 1395- 1394 اجرا شد. فاکتورها شامل کود گاوی در چهار سطح (صفر، 10، 20 و 30 تن در هکتار) و اسید فولویک در سه سطح (صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار) بصورت مصرف خاکی با سه تکرار بودند. نتایج نشان داد کود گاوی تاثیر تاثیر معنی‏داری بر صفات گل شامل تعداد و عملکرد کل گل‏تر و عملکرد کلاله داشت. به طوریکه بیشترین عملکرد کل گل‏ و کلاله تر (28/6 و 299/0گرم در مترمربع) به ترتیب در سطح 10 تن در هکتار کود گاوی و کمترین مقدار آنها (18/ 5 و 235/0گرم در مترمربع) در شاهد مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان دهنده تاثیر معنی‏دار کود گاوی بر رنگیزه‏های فتوسنتزی برگ (کلروفیل a و کل) بود. اسید فولویک نیز بر تعداد و عملکرد کل گل‏تر، متوسط وزن و عملکرد کلاله و سبزینگی تاثیر معنی‏داری داشت. بیشترین تعداد گل (29/17 عدد در مترمربع) و میزان سبزینگی (39/14) در سطح 10 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک به دست آمد. برهمکنش تیمارها نیز بر عملکرد کل گل‏تر و کلاله، کلروفیل کل و سبزینگی معنی‏دار شد. با کاربرد 10 تن در هکتار کود گاوی و 5 کیلوگرم در هکتار اسید فولویک بیشترین عملکرد کلاله خشک (085/0گرم در مترمربع) به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد، کود گاوی و اسید فولویک نقش موثری در افزایش عملکرد گل و رنگیزه‏های فتوسنتزی زعفران داشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
299 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106565 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.