اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها

پیام:
چکیده:

در این مطالعه، اثر تزریق محلول ویتامین E و سلنیوم و محلول ویتامین B12و آهن به گاوهای شیری دوره انتقال بر کیفیت آغوز، ظرفیت آنتی اکسیدانی، غلظت ویتامین های Eو B12و عناصر سلنیوم و آهن و فراسنجه های سرم گوساله ها بررسی شد. بیست راس گاو یک شکم زایش (26/60±09/607 کیلوگرم) و 20 راس گاو دو شکم زایش (54/55 ±712 کیلوگرم) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و بر اساس شکم زایش و وزن بدن به 4 گروه تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) تزریق 7 میلی لیتر سرم فیزیولوژیک، 2) تزریق 60 میلی لیتر محلول ویتامین E و سلنیوم، 3) تزریق 7 میلی لیتر محلول ویتامین B12وآهن و 4) تزریق 60 میلی لیتر محلول ویتامین E و سلنیوم و 7 میلی لیتر محلول ویتامین B12و آهن بودند. تزریق ها در روزهای 21 و 7 قبل از زایش و خون گیری از گوساله ها قبل از مصرف آغوز و 24 ساعت بعد مصرف آغوز انجام شد. تزریق ها بر وزن تولدگوساله ها و درصد چربی، پروتیین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی و غلظت ایمونوگلبولین Gآغوز اثری نداشت. غلظت ویتامین های EوB12، عناصر سلنیوم و آهن، فعالیت آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز، کل ظرفیت آنتی اکسیدانی و غلظت متابولیت های سرم گوساله ها تحت تاثیر قرار نگرفت. به طورکلی می توان نتیجه گیری کرد که تزریق محلول ها 21 و 7 روز قبل از زایش بر سامانه ایمنی گوساله ها در 24 ساعت اول زندگی اثری نداشت.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
307 -317
لینک کوتاه:
magiran.com/p2106759 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.