ارزیابی ظرفیت نهادی شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری

پیام:
چکیده:

ظرفیت نهادی مولفه اساسی است که توانمندی تعاونی های روستایی را برای سازگاری با تغییرات محیطی و نیز پاسخگویی به نیازهای اعضا و مخاطبان خویش تعیین می کند. هدف این تحقیق، ارزیابی ظرفیت نهادی در شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ساری بود. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به انجام رسید. جامعه آماری شامل اعضای 14 تعاونی روستایی در شهرستان ساری بود (N=18812N) که از بین آن ها 230 نفر با استفاده از تکنیک نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برای مقیاس های مختلف بین 0/73 تا 0/92 بدست آمد. نتایج ارزیابی مولفه های ظرفیت نهادی در تعاونی ها نشان داد که مولفه توسعه دسترسی به منابع در سطح خیلی کم، مولفه های یادگیری و نوآوری نهادی و کیفیت نهادی در سطح کم، مولفه های اثربخشی و کارایی نهادی و ارتباطات و یکپارچگی نهادی در سطح متوسط قرار داشتند. طبق ماتریس همبستگی، رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های ظرفیت نهادی وجود داشت. نتایج تحلیل مسیر نشان داد اثربخشی و کارایی نهادی به طور مستقیم تحت تاثیر کیفیت نهادی، توسعه دسترسی به منابع، یادگیری و نوآوری نهادی، ارتباطات و یکپارچگی نهادی بود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107141 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.