شناسایی ژن های احتمالی مرتبط با سیستم ضد احساس حد نصاب (توانایی کوئنچری) در باکتری های دارای قابلیت مهار زیستی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از راه های جدید کنترل باکتری های بیمارگر، استفاده از باکتری های دارای توانایی مهار زیستی مبتنی بر سیستم ضداحساس حد نصاب (توانایی کوینچری) است. بر این اساس جدایه های باکتریایی دارای قدرت کوینچری از ریزوسفر و فیلوسفر گیاهان مختلف جداسازی گردیدند. در بین جدایه های باکتریایی مورد بررسی، چهار جنس و گونه باکتریایی شامل Pseudomonas chlororaphis، Pseudomonas putida،Acinetobacter sp.  و Bacillus sp. به عنوان جدایه های باکتریایی برتر با توانایی کوینچری و قابلیت مهار زیستی بیمارگرهای باکتریایی جنس Pectobacterium معرفی شدند. فراوان ترین و قوی ترین جدایه های دارای توانایی کوینچری، فعالیت آنزیمی مرتبط با این پدیده از خود نشان دادند. سپس به منظور شناسایی ژن های آسیلازی و لاکتونازی این باکتری ها، آغازگرهایی طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از بررسی آغازگرها، در جنس باسیلوس ژن لاکتونازی aiia، در جدایه های  P. chlororaphis سه ژن آسیلازی همولوگ pvdQ، quiP و  hacB(یا فقط دو ژن اول)، درP. putida دو ژن همولوگ pvdQ  وquiP و در Acinetobacter یک ژن آسیلازی ردیابی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 23
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!