ارزیابی توان تشکیل هسته یخ باکتری های جداسازی شده از ژنوتیپ های تجاری نیشکر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

استان خوزستان تنها استان نیشکر خیز ایران محسوب می شود و سرمازدگی در بعضی از سال ها خسارت زیادی به این محصول ارزشمند وارد می کند. از آن جایی که تاکنون پژوهش جامعی در زمینه ی شناسایی باکتری هایی با پتانسیل تشکیل هسته ی یخ در سرمازدگی انجام نشده است این پژوهش با این هدف انجام شد. در این بررسی، از استرین های اندوفیت و اپی فیت جداشده از گیاه نیشکر واقع در موسسه تحقیقات و آموزش نیشکر و صنایع جانبی استفاده شد. ژن مولد هسته ی یخ توسط جفت آغازگرهای 3076f/3463r و 3308f/3463r ردیابی شد. برای بررسی پتانسیل یخ زدگی استرین های نماینده، چهار آزمون "تعیین فعالیت هسته ی یخ به روش انجماد درون لوله"، "آزمون انجماد قطره در دمای منفی بیست درجه سانتی گراد"، "آزمون هسته ی یخ روی برگ های بریده شده در شرایط آزمایشگاه" و "آزمون هسته ی یخ روی گیاه نیشکر در شرایط گلخانه" انجام شد. در پایان گونه های Burkholderia gladioli،Burkholderia fungorum، Burkholderia cantaminans،Mesorhizobium huakuii،Ochrabacterium ciceri،Microbacterium proteolyticum، Microbacterium foliorum، Ralstonia solanacearum، Ralstonia picketiiوXanthomonas compestris با شدت های مختلف علایم سرمازدگی را در آزمون های مذکور نشان دادند. برای هیچ کدام از استرین های گونه های مذکور، به غیر از استرین های گونه X. campestris در منابع و پژوهش های پیشین، فعالیت هسته ی یخ گزارش نشده است. آزمون های بررسی فعالیت هسته ی یخ استرین های انجام شده در آزمایشگاه و گلخانه نیز تاییدکننده نتایج حاصل از آزمون مولکولی بودند. علاوه بر آن، براساس این آزمون ها مشخص شد که رقم CP69-1062 حساس ترین و رقم CP73-21 مقاوم ترین رقم نسبت به مشکل سرمازدگی است. این نتایج اطلاعات خوبی برای تولیدکنندگان و تشویق آن ها به استفاده از ارقام مقاوم فراهم می آ ورد.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107620 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!