تعیین شیوع تهوع و استفراغ و عوامل مرتبط با آن هنگام سزارین الکتیو تحت بی حسی اسپاینال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

تهوع و استفراغ هنگام سزارین تحت بی حسی اسپاینال عارضه ای شایع است. این مطالعه با هدف بررسی شیوع تهوع و استفراغ و عوامل مرتبط با آن هنگام سزارین الکتیو تحت بی حسی اسپاینال انجام شد.

مواد و روش ها:

این مطالعه توصیفی در سال های 96 و 97 در بیمارستان آیت الله طالقانی شهر تهران روی 200 خانم باردار کاندیدای سزارین الکتیو تحت بی حسی اسپاینال انجام شد. برای هر فرد سن، تعداد بارداری، تعداد زایمان، تعداد سزارین قبلی، وجود تهوع و استفراغ در سزارین های قبلی، مصرف سیگار هنگام بارداری، تهوع و استفراغ سه ماه اول بارداری، سابقه سندرم پیش از قاعدگی و بیماری حرکت، شاخص توده بدنی، طول عمل، سطح بالاترین درماتوم بلوک شده، تعداد نبض پایه و افت فشارخون سیستول بیشتر از 20 درصد حد پایه،  وقوع تهوع و شدت آن و یا استفراغ هنگام عمل و همچنین جنس نوزاد در فرم اطلاعاتی ثبت می شد. داده ها وارد نرم افزار SPSS ورژن 21 شد و با آمار توصیفی و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، کای دو و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 5درصد معنا دار در نظر گرفته شد.

یافته ها:

شیوع تهوع 58درصد و شیوع استفراغ 16درصد بود. سابقه تهوع و استفراغ در سه ماهه اول بارداری، بارداری با جنین دختر و افت فشار خون سیستول بیش از 20 درصد حد پایه، در هر دو گروه افراد مبتلا به تهوع هنگام سزارین تحت بی حسی اسپاینال (001/0 > P)، و افراد مبتلا به استفراغ هنگام سزارین (001/0 > P) شایع تر از افراد بدون تهوع و استفراغ بود. همچنین شیوع بیماری حرکت (047/0 >P) و سابقه تهوع و استفراغ هنگام سزارین قبلی تحت بی حسی اسپاینال (004/0>P) در افراد مبتلا به تهوع هنگام عمل به شکل معنا داری با گروه بدون تهوع متفاوت بود. سطح بالاترین درماتوم بلوک شده هم در دو گروه با و بدون استفراغ اختلاف معنا دار داشت (001/0 >p). 

نتیجه گیری:

به نظر می رسد که تهوع و استفراغ هنگام سزارین تحت بی حسی اسپاینال شایع است. ممکن است بررسی برخی عوامل در تاریخچه پزشکی فرد در پیش بینی رخداد این عارضه کمک کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
314 تا 320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2107778 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!