ارزیابی شاخص های تحمل به شوری در ژنوتیپ های پنبه با استفاده از روش GGE biplot

پیام:
چکیده:

به‎ منظور ارزیابی و مقایسه از ژنوتیپ ها و دورگ های جدید پنبه که طی آزمایش های متعدد مورد گزینش قرار گرفته و از نظر صفات کمی و کیفی ویژگی های ممتازی بودند، این پروژه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در دو منطقه هاشم آباد (بدون تنش) و انبارالوم (تنش شوری) طی دو سال 94-1393 انجام شد. 38 ژنوتیپ به همراه دو رقم تجاری گلستان و سپید (به‎عنوان شاهد) مورد مقایسه قرار گرفتند.صفات اندازه گیری شده شامل: عملکرد (چین اول، چین دوم و عملکرد کل)، اجزای عملکرد (وزن غوزه، تعداد غوزه، طول و تعداد شاخه های زایا)، ارتفاع بوته و زودرسی (نسبت چین اول به عملکرد کل) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد بررسی در سال ها و مکان های انجام آزمایش از نظر اکثر صفات مورد بررسی تفاوت آماری معنی داری در سطح 5% یا 1% وجود دارد. بیشترین میزان عملکرد را در شرایط بدون تنش ژنوتیپ های Er26،Tj82 ، Tj135 و DB24 از خود نشان دادند. اما رتبه بندی تیمارها در شرایط تنش متفاوت بود و ژنوتیپ های Tj174،Er34 و Tj135 بیشترین عملکرد را در شرایط تنش شوری تولید کردند. ازنظر شاخص تحمل ژنوتیپ های Er26، Er29 و Tj82 برتر از بقیه ژنوتیپ ها بودند. اما بر اساس شاخص حساسیت به تنش (SSI) ژنوتیپ های Er29، Tj185 و Er26 حساس تر بودند. در نمودار رسم شده توسط نرم افزار GGE biplot دو مولفه تعیین شده در مجموع 94 درصد از تغییرات را توجیه کرد. سرانجام از نظر تحمل شوری ژنوتیپ‎های Tj135، Er38 و Tj82 بعنوان برترین و متحمل ترین ژنوتیپ ها انتخاب و معرفی شدند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.