اثر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز شدن و عملکرد وش پنبه در استان فارس

پیام:
چکیده:
استقرار قابل قبول گیاهچه های پنبه در دست یابی به عملکرد مناسب، بسیار مهم می باشد. بنابراین مطالعه مزرعه ای به منظور ارزیابی تاثیر نوع کارنده و رقم بر یکنواختی سبز شدن و استقرار گیاهچه های پنبه انجام شد. این پژوهش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی داراب اجرا شد. کرت های اصلی شامل پنج رقم پنبه: تی دو (V1)، کاریزما (V2)، لیدیا (V3)، ایدیسا (V4)، ب440 (V5) و کرت های فرعی نیز شامل چهار نوع کارنده: خطی کار با شیار باز کن نوع کاردی و چرخ فشارنده مخروطی (P1)، کمبینات با شیار بازکن بشقابی و پوشاننده میله ای (P2)، ردیف کار با شیار باز کن کفشکی و چرخ فشارنده با رویه لاستیکی صاف (P3) وکارنده کشت مستقیم با شیار باز کن دو بشقابی و چرخ فشارنده دوتایی (P4) بود. نتایج نشان داد که نوع رقم و کارنده تاثیر معنی داری بر عمق کاشت، سرعت جوانه زنی، فاصله میان بوته ای، تعداد غوزه و عملکرد وش دارد. استفاده از کارنده P2 موجب افزایش عمق کاشت و کاهش سرعت جوانه زنی به طور متوسط به میزان 5/39 و 1/52 درصد نسبت به سایر کارنده ها شد. بیشترین و کمترین تعداد غوزه به ترتیب از برهم کنش های P3 × V3 و P2 × V4 مشاهده شد. یافته آشکار ساخت که میزان عملکرد وش متاثر از کارنده های مختلف به صورت P3>P4>P1>P2 بود.. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که عمق کاشت، فاصله میان بوته ای و تعداد غوزه، به عنوان برجسته ترین شاخص های کارایی کاشت و مورفولوژیک پنبه شناخته می شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108025 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.