اثر توانبخشی شناختی بر علائم و الگوی امواج مغزی در بیماران وسواس فکری-جبری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

وسواس یکی از بیماری های شایع روان پزشکی می باشد که با افکار و اعمال تکراری مشخص می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی بر کاهش وسواس و الگوی امواج مغزی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - جبری بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- جبری مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی شهر تبریز در سال 1397 بود. تعداد 30 بیمار مبتلا به وسواس بعد از تشخیص روانپزشک به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس هر دو گروه از نظر موج آلفا و تتا منطقه F4 و همچنین شدت وسواس با پرسشنامه وسواس ییل-براون مورد ارزیابی قرار گرفتند (پیش آزمون)، و بعد گروه آزمایش به مدت 12 جلسه 60 دقیقه ای، تحت توانبخشی شناختی قرار گرفتند و آموزش های مرتبط را دریافت کردند و در پایان هم به منظور ارزیابی تفاوت های صورت گرفته، آزمون های فوق، مجددا روی هر دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد (پس آزمون).

یافته ها

تحلیل داده های پژوهش حاضر نشان داد که توانبخشی شناختی باعث کاهش علایم وسواس می شود و همچنین آلفا و تتای مغزی را در ناحیه F4  با نمره 84/93 کاهش داده است که در سطح P<./.1 معنادار می باشد. نمره پس آزمون به نسبت پیش آزمون در گروه کنترل تفاوتی نداشت اما نمره پس آزمون گروه آزمایش به نسبت پیش آزمون تفاوت پیدا کرده بود.

نتیجه گیری

مبتنی بر یافته های این پژوهش می توان از توانبخشی شناختی به عنوان درمانی موثر برای کاهش وسواس استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
491 -499
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108048 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.