طراحی و اجرا و ارزشیابی برنامه مهارتهای ارتباطی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از ویژگیهای اصلی برای برقراری یک ارتباط موثر، داشتن مهارتهای ارتباطی مناسب است. افزایش کیفیت مهارتهای ارتباطی از اهداف جهانی است. هدف از انجام این مطالعه طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مهارتهای ارتباطی در دانشجویان پرستاری بود.

روش کار

این مطالعه در شش مرحله (شش گام کرن) در دانشجویان پرستاری انجام شد. در مرحله اول و دوم به وسیله نیاز سنجی از دانشجویان از طریق فوکوس گروپ و انجام مصاحبه ها صورت گرفت و بر اساس این مرحله  گام سوم یعنی تعیین اهداف به شرح زیر مشخص شد که شامل:1- اهمیت مهارتهای ارتباطی را بیان نمایند2- انواع مدلهای ارتباطی را به کارگیرد 3- سناریوهای ارتباطی مختلف در نقشهای بی تفاوتی، همدلی، همدردی اجرا نماید4-  نحوه برنامه ریزی ارتباط در ملاقات با والدین را نمایش دهد. در مرحله چهارم برای اجرای برنامه فوق از روش های مختلفی چون اسلاید، سناریو، و ایفای نقش به عنوان استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف فوق استفاده شد. این مراحل در اتاق مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری مامایی انجام شد. در مرحله پنجم این روش به کار گرفته شد بدین صورت که سناریوهای مختلف مهارتهای ارتباطی توسط دانشجویان اجرا شد و در مرحله ششم پس از آن مهارت ارتباطی به کار گرفته توسط 52 دانشجو به روش نیمه تجربی مورد ارزشیابی قرار گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد که در بدو مطالعه، میانگین نمره کل مهارت های ارتباطی دانشجویان 3/72±5/95 بود و بعد از اجرای برنامه مهارتهای ارتباطی  نمره کل دانشجویان   3/07±13/92 ارتقایافت که تفاوت آماری معناداری مشاهده شد.

نتیجه گیری

برنامه مهارتهای ارتباطی شیوه مناسبی برای بهبود مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری است. محققان پیشنهاد می کنند که ادغام برنامه مهارتهای ارتباطی در برنامه درسی دانشجویان پرستاری می تواند در برقراری ارتباط موثر با بیماران کمک کننده باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
553 -559
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108054 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.