بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران بزرگترین گروه ارایه کننده خدمات در سیستم درمانی بوده که عملکرد آن ها می تواند تحت تاثیر کیفیت زندگی کاری و مولفه های مرتبط با آن قرار گیرد. با این ملاحظه هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جهت گیری های ارزشی و فرهنگی با رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی همبستگی، 351 نفر از پرستاران شهر شیراز به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های جهت گیری ارزشی و فرهنگی ترک زاده و ثواب (1392) و رضایت از کیفیت زندگی کاری کریل (2006) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS22  و آزمون های آماری t تک متغیره، تحلیل واریانس درون گروهی، تعقیب بونفرونی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:

رضایت از کیفیت زندگی کاری از دیدگاه پرستاران مورد مطالعه بیشتر از سطح متوسط ولی پایین تر از حد مطلوب می باشد (0001/0>p). در خصوص جهت گیری ارزشی میانگین نمره بعد اجتماعی نسبت به ابعاد مادی و معنوی و در خصوص جهت گیری فرهنگی میانگین نمره بعد فرابخشی نسبت به بعد فردی به طور معناداری بیشتر می باشد (05/0<p) ولی بین سایر ابعاد تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0>p). انواع جهت گیری های ارزشی و فرهنگی به طور همزمان، پیش بینی کننده معناداری برای رضایت از کیفیت زندگی کاری می باشند ولی توان پیش بینی کنندگی جهت گیری فرهنگی بیشتر است.

نتیجه گیری: 

توسعه و تقویت جهت گیری های فرهنگی و ارزشی با توجه به تاثیری که در میزان رضایت از کیفیت زندگی کاری پرستاران دارد توصیه می شود. در این میان با توجه به اینکه جهت گیری های فرهنگی توان پیش بینی کنندگی در ارتباط با رضایت از کیفیت زندگی کاری نشان داده است می تواند در اولویت قرار بگیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
560 -571
لینک کوتاه:
magiran.com/p2108055 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.